top of page

Algemene voorwaarden

Inge Peeters

Stuivenbergbaan 76

2800 Mechelen 

BE0732612591

 

 + 32 476 98 05 04

Voor de workshops, trajecten, freelance activiteiten en overige activiteiten en evenementen, offline en online, gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenpersoonszaak Inge Peeters met ondernemersnummer BE0732612591

 

Artikel 1: Inschrijvingsvoorwaarden

 

1.1 Je inschrijving voor een traject of workshop betekent dat je de algemene voorwaarden aanvaardt. Deze gelden eveneens voor de freelance opdrachten die ik uitvoer. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

 

1.2 Alle inschrijvingen verlopen via de website, Facebook Messenger, Instagram of e-mail. Een inschrijving brengt de verplichting tot betaling met zich mee. Indien een inschrijving niet via het inschrijvingsformulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Inge Peeters.

 

1.3 De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier. De klant geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

1.4 Facturen worden opgemaakt voor bedragen vanaf € 100 of op specifieke vraag van de klant. Facturen worden per e-mail verzonden.

 

1.5 De inschrijving voor activiteiten zonder factuur is pas volledig na betaling van de activiteit. Deze betaling moet plaatsvinden voor de activiteit om te kunnen deelnemen.

 

1.6 Voor activiteiten op maat wordt een offerte gemaakt. Het terugzenden van deze offerte met de ondertekening ‘gelezen en goedgekeurd’ geldt als inschrijving. De betaling is dan verplicht.

 

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

 

2.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding.

 

2.2 Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. 

 

2.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de activiteit aanvangt, tenzij anders is overeengekomen. Anders kan de toegang geweigerd worden. 

 

2.4 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zo niet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

 

Artikel 3: Annulering door de klant

 

3.1 Een annulering dient per e-mail te gebeuren. Ze is pas geldig na ontvangstmelding door Inge Peeters.

 

3.2 Workshops:  bij annulering tot 72 uur voor aanvang van de workshop kan het deelnamebedrag gebruikt worden voor een gelijkwaardige workshop op een latere datum, tot 1 jaar na de geannuleerde workshop. Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de workshop is de klant het volledige deelnamebedrag verschuldigd. De klant kan wel zonder extra kosten iemand anders in zijn plaats laten deelnemen.

 

3.3 Individuele sessies: bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de sessie kan de afspraak verzet worden, bij annulering minder dan 48 uur op voorhand vervalt de afspraak en is de klant het bedrag van de sessie verschuldigd.

 

Artikel 4: Stopzetting samenwerking door de klant

 

4.1 Indien de klant tijdens een workshop, traject, of overige activiteit of evenement, offline en online, beslist om de samenwerking stop te zetten, is altijd het volledige bedrag verschuldigd.

 

4.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

 

4.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Inge Peeters

 

Artikel 5: Annulering en opschorting van de samenwerking door Inge Peeters

 

5.1 Bij annulering door Inge Peeters wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

 

Een annulering kan voorkomen bij onvoldoende inschrijvingen, of wegens ziekte, familiale omstandigheden, of overmacht.

 

5.2 Activiteiten kunnen opgeschort worden wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader order en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Inge Peeters hiertoe in staat wordt geacht. Waar mogelijk zal Inge Peeters een passend alternatief aanbieden.

 

Bij opschorting wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Inge Peeters kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 6: Klachten

 

6.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de activiteit of per aangetekend schrijven ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de activiteit.

 

6.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

 

6.3 De schadevergoeding waartoe Inge Peeters mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de workshop, het traject of de activiteit betaald heeft.

 

Artikel 7: Disclaimer

 

7.1 Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn arts (de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om aan de activiteit te mogen deelnemen of het traject te mogen volgen.

 

Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

 

7.2 Geen dienst van Inge Peeters is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

 

Klanten met een (vermoedelijke) aandoening zoals depressie, verslaving aan drugs, medicatie of alcohol worden doorverwezen naar een therapeut, psycholoog of psychiater.

 

7.3 Alles aangeboden door Inge Peeters is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

 

7.4 Inge Peeters zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat Inge Peeters niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.

 

7.5 Inge Peeters is Zijnscoach en mentor.  De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het offline of online.

 

7.6 Inge Peeters heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendomsrecht

 

Alle documenten, teksten…. op de website en in de syllabussen die bij de trajecten horen, zijn gemaakt door en van Inge Peeters, en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan hier iets van te kopiëren, reproduceren of op welke manier ook te verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

 

Artikel 9: Privacy

 

Hoe Inge Peeters omgaat met de gegevens van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in dit privacybeleid. (link)

 

Artikel 10: Jurisdictie

 

10.1 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

 

10.2 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

10.3 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Inge Peeters.

 

Inge Peeters houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

 

Inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden: 01/05/2023.

bottom of page